Door resultaatgericht samenwerken

… een hoge tevredenheid realiseren bij alle betrokkenen.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

We streven naar een resultaatgerichte samenwerking binnen de gehele keten, onafhankelijk van de vraag of het nu gaat om planmatig onderhoud of om het verduurzamen en verbeteren van woningen en gebouwen. Door resultaatgericht samenwerken kunnen we met elkaar kosten reduceren, doorlooptijden verkorten, planningen waarmaken, kwaliteit realiseren, prestaties waarmaken, budget vastheid garanderen en een hoge tevredenheid realiseren bij alle betrokkenen.

Om onze gezamenlijke doelen te realiseren, hebben we met een aantal van onze opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers het ketenpartnerschap op klantspecifieke manieren ingevuld.

Mens-Zeist als ketenpartner

  • Veel opdrachtgevers werken met Mens-Zeist samen op basis van partnerschap. Hierbij kiest elke opdrachtgever het model dat past bij haar organisatie, haar beleid en haar mensen en wensen. De missie en doelstellingen van de opdrachtgever zijn leidend, waarbij we op een resultaatgerichte wijze tegen zo laag mogelijke kosten een optimale aanpak en kwaliteit voor onze opdrachtgevers realiseren.
  • Mens-Zeist kent vele vormen van samenwerking en kan dan ook putten uit een schat aan ervaring, goede voorbeelden en ook leermomenten.  Het meest effectief zijn samenwerkingsvormen, waarbij er op basis van een gezond vertrouwen samen wordt gewerkt aan het realiseren van doelstellingen. We hebben hier geleerd om te participeren in de doelstellingen en de vraagstelling van onze opdrachtgevers.
  • Binnen het ketenpartnerschap kunnen we met onze opdrachtgevers op verschillende niveaus samenwerken. Meestal kiest de opdrachtgever voor de regierol en neemt de opdrachtgever de supervisie over de complexstrategie en de doelstellingen. Mens-Zeist runt dan het proces, de ontwikkeltrajecten en de productiestromen. Voor Mens-Zeist is de uitgangssituatie altijd dat we handelen op basis van de missie, doelstellingen en wensen van onze opdrachtgevers.